खरीप पिकविमा साठी 41 मंडळ पात्र | Amravati Agrim pikvima

अतिवृष्टी बाधित झालेल्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा ( Amravati Agrim pikvima ) भरपाई मिळावी यासाठी अमरावती जिल्हाधिाऱ्यांमार्फत अधिसूचना निर्गमित.

Amravati Agrim pikvima Amravati pik vima update 2023

Amravati pik vima

अमरावती जिल्ह्यात संततधार पाऊस व अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिवळे पडले आहे. ढगाळ वातावरण सूर्यप्रकाशाचा अभाव यामुळे पिकाची वाढ खुंटली आहे.

यामुळे पिकांवर कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे या प्रतिकूलतेमुळे सोयाबीनच्या सरासरी उत्पादकतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट अपेक्षित आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सप्टेंबरला पिकविमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, के व्ही के शास्त्रज्ञ व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार 21 सप्टेंबरला झालेल्या जिल्हा सनियंत्रण सभेत याविषयी चर्चा होऊन सोयाबीन पिकाकरिता अधिसूचना Amravati Agrim pikvima लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

हंगाम कालावधीत प्रतिकुल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ, किड व रोगांचा प्रादुर्भाव इ. बाबींमुळे अधिसूचित महसूल मंडळ / महसूल मंडळ गट / • तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मध्ये गत ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या 25 टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहेव परिच्छेद क्र. 11.1 अन्वये सदरची अधिसूचना जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात येते.

सदरची Amravati agrim pikvima 2023 Mid-Season Adversity अधिसूचना निर्गमित करताना खालील प्रातिनिधीक सूचकांच्या (Proxy Indicator) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसुचित पीकांकरीता अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत तरतूद आहे. प्रातिनिधीक सूचक पुढीलप्रमाणे.

  1. 1 तीव्र दुष्काळ स्थिती (दुष्काळ संहिता 2016 नुसार)
  2. 2 पावसातील 3-4 आठवडयापेक्षा जास्त खंड आल्याने एकूण पावसाचे कमी झालेले प्रमाण.
  3. 3 तापमानातील असाधारण घट/वाढ ( दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 20 टक्केपेक्षा जास्त तफावत ).
  4. 4 पर्जन्यमानातील असाधारण कमी/जास्त प्रमाण ( दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 20 टक्केपेक्षा जास्त तफावत ).
  5. 5. मोठ्या प्रमाणात किड रोग यांचा पिकांवरील प्रादुर्भाव (पिक पेरणी क्षेत्राच्या 25 टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्रावर तीव्र प्रादुर्भाव ),
  6. 6. इतर नैसर्गिक आपत्ती, पूरपरिस्थिती ज्यामुळे एकूण पिक पेरणी क्षेत्राच्या 25 टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाल्यास.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पीक नुकसानीचा अहवाल व अधिसूचना जाहीर झाली आहे.

या अधिसूचनेनुसार नुकसानग्रस्त पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनी द्वारा एक महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी सूचना देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या एक जुलै 2022 च्या शासन निर्णयानुसार हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये 50% पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्यास नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम देण्याचे निश्चित करण्यात येते. शेतकऱ्यांना आगाऊ स्वरूपात देण्यात आलेली ही रक्कम अंतिम भरपाईत समायोजित करण्यात येते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमरावती जिल्ह्यातील 7 तालुक्यातील 41 महसूल मंडळातील सोयाबीन पिकासाठी Amravati Agrim pikvima अधिसूचना लागू केली आहे.

यामध्ये दर्यापूर तालुक्यातील ८ महसूल मंडळांचा, अंजनगाव तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांचा , भातकुली तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांचा, धामणगाव तालुक्यातील ७ महसूल मंडळांचा , चिखलदरा तालुक्यातील ६ महसूल मंडळांचा, चांदूररेल्वे तालुक्यातील 5 महसूल मंडळांचा व धारणी तालुक्यातील ३ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दर्यापूर तालुक्यात येवदा, वडने गंगाई, रामतीर्थ, दर्यापूर, सामदा, थिलोरी, खल्लार, दारापूर महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अंजनगाव सुर्जीमध्ये अंजनगाव, सातेगाव, भंडारज, विहिगाव, कापू- सतळणी, कोकर्डा महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भातकुलीमध्ये आष्टी, खोलापूर, पूर्णानगर, भातकुली, निभा, आसरा मंडळांचा समावेश आहे.

धामणगाव तालुक्यात धामणगाव, अंजनवती, दत्तापूर, मंगरुळ, चिंचोली, भातकुली मंडळांचा समावेश आहे.

चिखलद- रामध्ये चिखलदरा, सेमाडोह, टेंभुसोडा, चुर्णी, गौलखेडा, हतरू मंडळांचा समावेश आहे.

चांदूररेल्वेमध्ये चांदूर रेल्वे, आमला, घुईखेड, पळसखेड, सातेफळ व धारणी तालुक्यात धारणी. सावलीखेडा व धुळघाट मंडळासाठी अधिसूचना आहे. यानुसार एक महिन्याच्या आत विमाधारक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के अग्रिम Amravati Agrim pikvima शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: