५०,००० अनुदान येणार खात्यात | Protsahanpar anudan GR

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५०,००० रुपयाचं अनुदान, Protsahanpar anudan GR आला, kyc झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरण प्रक्रिया सुरू

Protsahanpar anudan GR

Protsahanpar anudan GR आला

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदान वितरणाचा होणार शुभारंभ, तिसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत.

राज्यात नियमित पने कर्जाची परतफेड करणाऱ्या Regular karjdar शेतकऱ्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017 – 18, सन 2018 – 19 आणि सन 2019 – 20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या mjpsky योजनेअंतर्गत अनुदान योजनेची अमलबजावणी सुरू आहे.

पहिल्या टप्प्यात सुमारे 8.15 लाख पात्र खातेदारांचे Protsahanpar anudan आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा करण्यात आली आहे.

मात्र अद्याप ही लाखो शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते.

अशा शेतकऱ्यांच्या याचबरोबर दुसऱ्या, तिसऱ्या यादी ( mjpsky list ) मध्ये पात्र होऊन KYC केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्य शासनामार्फत ₹१००० कोटी च्या वितरणास मंजुरी दिली आहे.

शासन निर्णय पहा खालील लिंक वर

Protsahanpar anudan GR PDF Link

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर)(कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर)(कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४७०००० कोटीच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३, दिनांक २९.०८.२०२२ तसेच सहकार विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४, दिनांक ३०.०८.२०२२ च्या शा. नि. अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यापैकी रु. २३५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ५, दिनांक १६.०९.२०२२ रोजीच्या शा. नि. अन्वये तसेच रु. ६५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ६. दिनांक १८. १०. २०२२ रोजीच्या शा. नि. अन्वये वितरीत करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे संदर्भाधीन क्र. ७, दिनांक २०.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये उर्वरीत रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. ७००.०० कोटी (रु. सातशे कोटी फक्त) इतकी रक्कम महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

MJPSKY Protsahanpar anudan yojana साठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत :-

 1. कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.
 2. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
 3. सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.

Mjpsky protsahanpar Anudan योजनेची कार्यपद्धती :-

 1. या योजनेंतर्गत योजनेच्या निकषांची पूर्तता केलेल्या कर्जखात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
 2. सदर प्राप्त याद्यांचे संगणकीय संस्करण करण्यात येऊन पात्र लाभार्थींची यादी निर्गमित करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल.
 3. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या विशिष्ट क्रमांकासह संबंधीत बँकेस तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी येथे उपलब्ध करण्यात येतील.
 4. सदर यादीमधील संबंधीत शेतकऱ्यांच्या नावासमोरच्या विशिष्ट क्रमांकाची नोंद घेऊन शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक व आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे.
 5. आधार प्रमाणीकरणानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ निर्गमित करण्यात येईल.

Protsahanpar anudan कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्ती :-

 1. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
 2. महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
 3. केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारापेक्षा अधिक असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
 4. राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस. टी. महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
 5. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
 6. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
 7. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: