Navin vihir yojana | Dr Babasaheb Ambedkar krishi swavalmban yojana

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

Navin vihir yojana
navin vihir yojana

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ( babasaheb ambedkar krishi yojana ) ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत Mahadbt Farmer Scheme Portal वर राबविण्यात येत आहे.

डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना या योजनेंतर्गत नवीन विहीर navin vihir yojana (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर juni vihir durusti दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच ( Electric Motor, Diesel Pump, Saur chalit pump ) (रु.20 हजार), वीज जोडणी ( LT Connection )आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण Shettale Plastic (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच Micro Irrigation (ठिबक सिंचन Drip subsidy संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन Sprinkler संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप PVC pipe anudan (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

navin vihir yojana 2022 सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

Egibility for Dr. babasaheb ambedkar krishi swavalamban yojana

 1. लाभार्थी अनुसूचित SC जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
 2. लाभार्थीने जातीचा वैध Cast certificate दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 3. जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
 4. लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
 5. उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 6. लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) ( navin vihir 1 acre ) असणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे – नवीन विहीरकरीता Navin vihir yojana vihir prakaran

 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
 • 7/12 व 8-अ चा उतारा
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत).
 • लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला ; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा. Geo tagging location photo
 • भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला. GSDA feasibility report. ( No dark water shed zone )
 • कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 • ज्या जागेवर navin vihir yojana विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
 • ग्रामसभेचा ठराव.
watch how to apply

जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग करीता Juni vihir durusti anudan

 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात Cast certificate प्रमाणपत्र.
 2. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत).
 3. जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा. Land record
 4. ग्रामसभेचा ठराव.
 5. तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 6. लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
 7. कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 8. गट विकास अधिकारी BDO यांचे शिफारसपत्र
 9. ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह) ( Geo tagging Location photo )
 10. इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील GSDA feasibility report. ( No dark water shed zone )
 11. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
शेततळ्यास अस्तरीकरण Shettale / Solar pump वीज जोडणी आकार/ पंपसंच Motor set / सूक्ष्म सिंचनसंच Micro irrigation
 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात Cast certificate प्रमाणपत्र.
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ).
 • जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा. Land Record
 • तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
 • ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
 • शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह) ( Geo tagging Location Photo )
 • विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
 • प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

Watch This also राज्यात शेतकऱ्यांना मिळणार नवीन ४४००० विहिरी सहा जिल्ह्यातील धडक सिंचन योजना, मिळणार २३,००० विहिरी. http://www.prabhudevalg.com/2022/03/budget-maharashtra-2022.html

for apply all this scheme visit mahadbt farmer portal

https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/Login/Login

#mahadbtfarmerschemes Ek shetkari ek arj yojana anek 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: