या जिल्ह्याचे नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र अर्ज सुरू | ASSK registration 2024

रिक्त असलेल्या आपले सरकार सेवा केन्द्रा साठी नवीन अर्ज ( ASSK registration 2024 ) मागविण्यात आले आहेत. रिक्त जागा, अटी शर्ती, अर्जाचा नमुना सविस्तर माहिती.

ASSK registration 2024

ASSK registration 2024 akola

आपले सरकार सेवा केंद्रा च्या माध्यमातून नागरिकांना महत्वाच्या शासकीय सेवा देण्यासोबत तरुणांना रोजगाराचा एक नवा पर्याय देखील उपलब्ध होतो.

याच आपले सरकार सेवा केद्राच्या नवीन नोंदणी साठी अकोला जिल्ह्यातील नवीन जागांकरिता अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

यातील 71 जागासाठी रिक्त असलेल्या 71 केंद्र करिता हे अर्ज मागविण्यात आले असून याकरिता 22 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला यांनी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

या केंद्रा करिता अर्ज 22जानेवारी 2024 – 09 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान स्वीकारले जातील.

आपले सरकार सेवा केंद्र (महा ई सेवा केंद्र) मंजुर करणेबाबत. Click here for pdf

For Application online click here

यासाठी ONline पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे, Apply HERE

Aaple Sarkar Seva Kendra akola Vacant List

ASSK registration 2024 akola
ASSK registration 2024 akola
ASSK registration 2024 akola

शहर आणि अकोला ग्रामीण भागासाठी ज्या कार्यक्षेत्रात  आपले  सेवा केंद्र स्थापीत आहेत त्या बाबतची माहिती या कार्यालयामार्फत काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामन्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णयाअन्वये केंद्रशासनाच्या राष्ट्रीय ई- गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात नगर परिषद कार्यक्षेत्रात व तसेच महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापीत करणे बाबतचा उक्त शासन निर्णयाव्दारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अटी व शर्ती पूढील प्रमाणे आहेत.- आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील परीशिष्ट क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व सेवा नागरीकांना देणे आवश्यक आहे. या शासन निर्णयातील परीशिष्ट ड मध्ये नमुद केलेल्या विहीत नमुन्याप्रमाणे आपले सरकार सेवाकेद्राचा बोर्ड / फलक लावणे आवश्यक आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर ठिकाणीच चालविण्यात यावे अन्यथा इतर ठिकाणी आढळून आल्यास त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात येईल. नागरीकांकडून स्वकारण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी ई-सुविधा उपलब्ध् करुन दयाव्यात, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे. शासनाने ठरवुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केद्र चालु ठेवुन नागरीकांना सेवा पुरविणे.

शासनाने ठरवून दिलेल्या कॉमन ब्रॅडींगचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे. 

शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे तसेच ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे. 

शासनाने पुरविलेल्या वस्तू आज्ञावली इ. चे वापर संरक्षण जतन करणे. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणुक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे. 

विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवुन दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकारेपणे पाळणे. 

ज्या अर्जदारांकडे CSC ID नाहीत अशा अर्जदारांनी CSC ID काढणे आवश्यक आहे.

आपले सरकार सेवा केद्र स्थापन करण्यासाठी संबंधित गावातील इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज  जिल्हाधिकारी कार्यालयास करु शकतात.

इच्छुक अर्जदारांनी दिनांक 22/01/2024 ते 09/02/2024या कालावधीत या कार्यालयाचे संकेतस्थळ www.akola.gov.in वरुन विहीत अर्ज डाऊनलोड करुन जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान कार्यालयास कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेत दिनांक 09/02/2024. रोजी साय 5:00वा. पावेतो सादर करावा.

त्यानंतर प्राप्त अर्जाचा विचार होणार नाही याची नोंद घ्यावी. अर्जामध्ये सर्व माहिती परिपूर्ण भरावी तसेच कोणत्याहि प्रकारची खोडतोड करू नये. जिल्हधिकारी कार्यालाच्या आवक जावक विभागात अथवा पोस्टाने अर्ज सादर करून नयेत, अशा अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

ज्या रिक्त ग्रामपंचायतीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे तेथीलच CSC केंद्रचालक व स्थानिक नागरिक आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.

अर्जदार किमान दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्र. मातंस-1716 / प्र.क्र.557 / 39 दि. 19 जानेवारी 2018 मधील नमूद निर्देशानुसार, प्राप्त अर्जधारकांपैकी ज्या CSC अर्जधारकाचे मागील सहा महिन्याचे (1 ऑगस्ट 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत) केंद्रावरील व्यवहार अधिकतम असतील अश्या अर्जदारास प्राधान्य देण्यात येऊन आपले सरकार सेवा केंद्राची नियुक्ती व कार्यान्वयीत केले जाईल.

तसेच, समान CSC व्यवहार असल्यास अथवा एकही अर्जदार CSC केंद्र धारक नसल्यास वय जेष्ठते नुसार प्राधान्य देण्यात येईल. आवेदकाना सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

अर्जदार फक्त एकच आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करूशकतात. त्यांचे कुटुंबातून दुसरा अर्ज असल्यास तो ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. यापूर्वी ज्या अर्जधारकाकडेआपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर आहे, अथवा जिल्हा परिषदेचे संग्राम केंद्र आहे, अशे अर्जदार व त्यांचे कुटुंबातून कोणताही व्यक्ती अर्ज करू शकत नाही.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: