आता या जिल्ह्याचा सोयाबीन विमा मंजूर | soyabin vima Osmanabad

अत्यल्प पाऊस कारणाने झालेल्या नुकसानीस्तव धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ( soyabin vima Osmanabad ) सोयाबीन पिक वीमा मंजूर करण्यात आला आहे.

soyabin vima Osmanabad

soyabin vima Osmanabad GR 2023

त्यानुसार धाराशिव जिल्ह्यात खरीप ज्वारी बाजरी मका उडीद मूग दूर सोयाबीन व कापूस या पिकांसाठी पीक विमा योजना kharip pik vima 2023 राबविण्यात येत आहे.

pmfby २६ जून २०२३ मधील परिच्छेद क्रमांक १०.२ मध्ये नमूद केल्यानुसार हंगाम कालावधीत प्रतिकुल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ, किड व रोगांचा प्रादुर्भाव इ. बाबींमुळे अधिसूचित महसूल मंडळ / महसूल मंडळ गट / तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मध्ये गत ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारे येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे व परिच्छेद क्र. ११.१ अन्वये सदरची अधिसूचना जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात येते.

सदरची अधिसूचना निर्गमित करताना खालील प्रातिनिधीक सूचकांच्या (Proxy Indicator) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसुचित पीकांकरीता अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत तरतूद आहे. प्रातिनिधीक सूचक पुढीलप्रमाणे.

१. तीव्र दुष्काळ स्थिती (दुष्काळ संहिता २०१६ नुसार )

२. पावसातील ३-४ आठवडयापेक्षा जास्त खंड आल्याने एकूण पावसाचे कमी झालेले प्रमाण. ३. तापमानातील असाधारण घट/वाढ (दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत २० टक्केपेक्षा जास्त तफावत).

४. पर्जन्यमानातील असाधारण कमी/जास्त प्रमाण (दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत २० टक्केपेक्षा जास्त तफावत).

५. मोठया प्रमाणात किड, रोग यांचा पिकांवरील प्रादुर्भाव (पिक पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्रावर तीव्र प्रादुर्भाव).

६. इतर नैसर्गिक आपत्ती, पूर परिस्थिती ज्यामुळे एकूण पिक पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाल्यास. वरील बाबींकरीता उपग्रह छायाचित्र, इस्रो (ISRO) / सॅक (SAC), MNCFC किंवा इतर शासकीय यंत्रणांचा अहवाल, पिक परिस्थितीबाबत शास्त्रज्ञांचे नियमित अहवाल, वृत्तपत्र किंवा वर्तमानपत्रात प्रसिध्द बातम्या इत्यादींच्या आधारे.

तद्नुषंगाने, मी डॉ सचिन ओम्बासे, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारा प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या मार्गदर्शक सूचनेमधील मुद्दा क्र.२१.४ व २१.४.६.७ अन्वये हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत नुकसान भरपाई यानुसार जिल्ह्यातील खालील मंडळात उत्पंनात घट दिसून आली आहे.

निश्चित करणे या बाबी अंतर्गत वरील नमूद प्रातिनिधीक सूचक (Proxy Indicator) क्रमांक २ च्या आधारे खालील नमूद अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसुचित सोयाबीन पीकांकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ ते १० च्या आदेशान्वये राज्य शासनाचे अधिकारी, विमा कंपनी प्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या संयुक्त पहाणीनुसार ३६ महसूल मंडळामध्ये अपेक्षित उत्पादन हे त्या पिकाच्या मागील ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे विनिर्दिष्ट करीत आहे.

त्यामुळे शासन निर्णय क्र प्रपिवियो – २०२३ /प्रक्र.५२/११ ओ, दि. २६ जून, २०२३ अन्वये व उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ च्या बैठकीतील चर्चेनुसार व प्राप्त सर्वेक्षण अहवालानुसार खालील नमूद केलेल्या अधिसूचित पिक विमा क्षेत्रातील सोयाबीन या अधिसूचित पिकासाठी संभाव्य नुकसान भरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि. यांना आदेशित करण्यात येत आहे.

उस्मानाबाद जिल्हयातील हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे ५० टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेली पिकनिहाय, महसूल मंडळनिहाय दिनांक ३१/०८/२०२३ अखेर अपेक्षित उत्पादनाची माहीती.

soyabin vima
soyabin vima

वरील पात्र मंडळांना पीक विमा कंपनी कडून 1 महिन्याच्या आत 25% अग्रिम पीक विमा ( soyabin vima Osmanabad भरपाई द्यावी अशे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी या अधिसूचनेत दिले आहेत.

याच प्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानी मुळे इतर मंडळात नुकसान झाले आहे त्याचे ही पूनरसर्वेक्षण करावे अशे निर्देश दिले आहेत. soyabin vima Osmanabad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: