KUSUM Solar योजने अंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र बँक गॅरंटी बंद.

KUSUM Solar योजने अंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र बँक गॅरंटी ची आवश्यकता नाही.